View on GitHub

Bakalárska práca

Interaktívny pracovný hárok pre výučby logiky pre informatikov

Bakalárska práca

Prezentácia: Otvor
Aplikácia: Spusti
Bakalárska práca: Otvor
Východisková kapitola: Otvor
Prototyp: Zdrojové súbory a obrázky

Názov: Interaktívny pracovný hárok pre výučby logiky pre informatikov

Študent: Nikolaj Kniha

Školiteľ: Mgr. Ján Kľuka, PhD.

Anotácia: Pri výučbe logiky pre aplikovaných informatikov využívame interaktívne webové nástroje, ktoré sú produktom vyučujúcich a niekoľkých bakalárskych prác a slúžia na kontrolu dôkazov alebo prieskum vzťahu prvorádových štruktúr a formúl. Tieto nástroje sú samostatnými webovými aplikáciami na strane klienta. Študenti ich môžu využiť pri vypracovaní zadaní, ale zadania aj riešenia sú oddelené statické dokumenty a riešenia sa kontrolujú manuálne. V rámci tejto práce by mala vzniknúť webová aplikácia fungujúca ako interaktívny pracovný hárok spájajúci zadania a existujúce (a potenciálne aj budúce) nástroje na tvorbu riešení. Na ukladanie týchto hárkov pre teoretické cvičenia by sa mali využiť repozitáre verziovacieho systému git na portáli github, ktoré v súčasnosti využívame pri praktických cvičeniach.

Cieľ: Implementovať webovú aplikáciu na strane klienta s prípadnou potrebnou serverovou podporou v zmysle anotácie.

Denník

1.týždeň Spracovanie poznámok k východiskovej kapitole

2.týždeň Príprava používateľského prostredia

3.týždeň Vytvorenie komponentu so zadaniami úloh

4.týždeň Pridaná funkcionalita zadaniam úloh

5.týždeň Autentifikácia v aplikácii cez GitHub

6.týždeň Práca s dátami cez GitHub

7.týždeň Vytvorenie prehliadača repozitárov

8.týždeň Pohyb v repozitároch aj pomocou URL

9.týždeň Začiatok písania práce a implementácia Tableau Editora

10.týždeň Písanie práce a implementácia Resolution Editora

11.týždeň Oprava chýb aplikácie

12.týždeň Dokončenie písania práce a implementovania

Plán práce

31.10.2019 Webová stránka bakalárskej práce

1.11.2019 Štúdium React-u

26.11.2019 Zbieranie zdrojov

1.12.2019 Prvá cvičobná aplikácia

15.12.2019 Vytvorenie servera na ukladanie dát

1.1.2020 Komunikácia aplikácie s GitHub-om

15.1.2020 Napísých úvodných 10 strán bakalárskej práce a prototyp aplikácie

1.2.2020 Integrované riešiče úloh do aplikácie

15.2.2020 Testovanie aplikácie študentmi

1.4.2020 Finálna verzia aplikácie po zapracovaní feedbacku

25.5.2020 Dokončenie bakalárskej práce

31.5.2020 Odovzdanie hotovej bakalárskej práce

Zdroje

Staršie bakalárske práce

Nyitraiová, A.
Educational tools for first order logic
Bakalárska práca – Univerzita Komenského, Bratislava, 2018.

Onódy, Z.:
A proof assistant for first-order logic
Bakalárska práca – Univerzita Komenského, Bratislava, 2018.

Cifra, M.:
Prieskumník sémantiky logiky prvého rádu.
Bakalárska práca – Univerzita Komenského, Bratislava, 2018.

Technológie, dokumentácie a tutoriály

React
https://reactjs.org/
https://www.thenetninja.co.uk/

Redux
https://redux.js.org/

Bootstrap
https://getbootstrap.com/

Node.js
https://nodejs.org/en/

Express.js
https://expressjs.com/

Git
https://git-scm.com/

Firebase
https://firebase.google.com/

Jupyter
https://jupyter.org/

Prezentácia